Om forskellen mellem visuel og visualisering

En stor del af alle produkter indenfor design, arkitektur og billedkunst har tegningen som det fundamentale element i skabelsesprocessen. At et billede er visualiseret betyder, at det er oplevelsesmæssig synlig tilgængelig. Indholdet (ideen) skal kunne aflæses uden specifikke forudsætninger.
Et visualiseret "billede" bliver basalt til gennem sansningen, - ved genkendelsen af referencerne i handlingsforløbet mellem billedets elementer. Åbningen til oplevelsen af et billede foregår ved identificering med tegnsætningens synteser dvs. identificeringen, med de elementer der går i samspil. Det er kunstneren der bestemmer den visualiserede tilgængelighed og i hvor høj grad "billedet" skal opleves. At visualisere er at tegne virkeligheden og søge arbejdsmetoder, der kan repræsentere "virkeligheden". Et visualiseret "billede" er dannet på baggrund af en transformeret ide eller et formål, metode og et medie.A. M. Cassandre, 1932
Identifikation/genkendelse
I Cassandres plakat bliver meddelelsen klassisk visualiseret fordi hvert enkelt billedelement, - den vandrette, lodrette og skrå tegning er koordinerede rytmer - figurationen bliver til en samordnet sanseoplevet størrelse. Plakaten aflæses i begyndelsen fra venstre mod højre, nærmere analyse bevirker undren over, hvorfor den første venstre mand og yderst højre mand tiltrækkes af hinanden? Hvor får han flasken fra? Hvorfor er hans ben så små? Den bageste fod i Cassandras plakat er både sokkel på bordet og venstre fod, men opfattes ofte som om benene var lagt over hinanden. Det er en fint påklædt mand, jakkesæt og hvid skjorte, han er både afslappet og med enkelte simple bevægelser handlende. Rammens forskellige farvetegning er medvirkende til, at føre øjet frem og tilbage, men også mandens negativ - positiv farvefigurationer medvirker til bevægelsen og aflæsning af betydningen. Det negative rum får kulør, når han har drukket og drikker mere, - bare han løfter glasset fyldes hans legeme (habit) med farve. Ordet DUBONNET får til sidst sin fulde betydning.

Af de mange "billeder" der er i dagligdagen er kun få gennemført visualiseret. Forskellen mellem et visuelt billede og et visualiseret billede er, at aflæsningen af billedmeddelelsen fremkommer igennem iagttagelsen. Visualisering opstår ved at kunstneren vurderer elementernes muligheder for at kunne indgå i et samspil (interaktion).
I billeder der indeholder mange allegorier, symboler og personlige attributter, er det nødvendigt at kende koden dvs. oversættelse af, hvad symbolerne betyder for at kunne aflæse billedet optimalt.
Symboler opstår når man tillægger objekt og tegn særlig betydning, det kendes eksempelvis fra tøj- og bilmærker. Symboler anvendes som betydningsdannende elementer til såvel praktiske som ideologiske formål.
En af fordelene er, at visualisering i høj grad åbner for beskuerens mulighed for den personlige oplevelse, fortolkningen behøver med andre ord ikke gå igennem andre translatører. Kommunikationen kan i højere grad gå direkte fra kunstner til iagttager.

Ved iagttagelse af et visualiseret "billede" bliver beskueren vejledt via elementernes samspil. Når tegningens elementer formes, er det afgørende at vandret, lodret og skrå ikke alene opfattes som målelige tekniske færdigheder, de skal sanses og opleves med deres forskellige betydninger, - hastighed, balancefænomen, figuration, farvetone, etc. Dvs. at enkelte streger og figurationer skal være bærere af, eller ladet med flere visuelle kvaliteter (synspunkter) i skabelsesprocessen. Visualisering findes i en skala fra optimalt visualiserede billeder til minimal visualisering, eksempelvis som B&O - design repræsenterer, eller de billeddannelser der er dannet som ideogrammer eller piktogrammer.
I eksempelvis visuel trafikskiltning er det meningen, at der skal råde entydighed i billedaflæsning/signalering om de trafikale forhold.

Asbjørn Jakobsen Billedkunstner/cand.phil. December 05

[Retur til Artikler]